7 albums of the year

Voted by Composer Quốc Bảo.

1. Tự tình ca - 5 Dòng Kẻ

2. Chat với Mozart - Mỹ Linh

3. Ngọt và Đắng - Thủy Tiên

4. Tháng sáu trời mưa - Thụy Vũ

5. Những bài tình - Duy Quang

6. Sôcôla - Đoan Trang

7. Hà Trần 9803 - Trần Thu Hà

I have 3 of 7 !

And My list:

1. Đêm nước cuốn - Phạm Quang Trần Minh & Lan Hương

2. Đường xa vạn dặm - Quốc Trung

3. Tự tình ca - 5 Dòng Kẻ

And my singer of the year: Lan Hương (5 Dòng Kẻ)

0 comments:

Post a Comment